ارزیابی فرآیندهای کسب و کار مطابق مدل TECHCHI در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

خورنا|باقرگل فر:ارزیابی فرآیندهای کسب و کار مطابق مدل (TECHCHI (TEM1000:2019 درشرکت پتروشیمی بوعلی سینا با حضور رئیس مجتمع و کارشناسان و روسای واحد در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا برگزار شد.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی؛عباسی راد رئیس تضمین کیفیت پتروشیمی بوعلی سینا اظهار داشت:شرکت تکچی بر اساس چارچوب فرآیندی PCF-APQC ، طی چهار روز ۱۲ بعد فرآیندهای کسب و کار با مشارکت مدیر عامل،رئیس مجتمع،مدیران،روسا و سرپرستان و کارشناسان از ۱۸ تا ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸ مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی در ادامه افزود:این ارزیابی با هدف تعالی و ارتقا بلوغ فرآیندهای سازمان و تعیین برنامه ها و پروژه های بهبود با توجه به گپ مشخص شده با چارچوب فرآیندی APQC صورت پذیرفت ، تیم ارزیابی طی چهار روز نزدیک به سیصد فرآیند PCF- APQC را در ۱۲ کارگروه بعدهای فرآیندی مورد ارزیابی قرار دادند.

عباسی راد گفت:از نکات چشمگیر این ارزیابی ارائه صاحبان فرآیندها بر اساس فرآیندها و فعالیتهای PCF-APQC بود ، ضمن ارائه میزان انطباق ، گپ خود را نیز اعلام نموده و همراه با فلوچارت های فرآیندی ، مستندات اجرا را نیز بیان نمودند و دیگر نکات حائز اهمیت مشارکت نزدیک به ۱۴۰ نفر در سه سطح مدیران ارشد و روسای میانی و کارشناسان در برنامه ارزیابی بوده است.

رئیس تضمبن کیفیت پتروشیمی بوعلی سینا بیان کرد:پیش از ارزیابی بیش از پنجاه جلسه با هدایت مدیر عامل،رئیس مجتمع و مدیران ارشد با کارگروه های مرتبط جهت بررسی فرآیندها و فعالیت ها در چارچوب PCF-APQC برگزار شد و محتوای کاربردی و ارزش آفرین توسط تیم های کارشناسی در کارگروه ها احصاء شده و جهت طراحی فرآیندهای سازمانی مورد استفاده قرار گرفتند.

عباسی راد در پایان عنوان کرد:پس از برنامه ارزیابی به منظور تعالی سازمانی فاز تعیین برنامه ها و پروژه های بهبود و لینک آنها با استراتژی سازمان صورت می پذیرد.https://ipna.news/146477کپی شد!