توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی در دستور کار پترول است

رسول اشرف زاده، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری پتروشیمی ایرانیان (پترول) با اشاره به اینکه رویکرد این شرکت در جهش سوم صنعت پتروشیمی نگاه به پایین دست است، گفت: تا پایان امسال تولید در واحد سولفات پتاسیم ۴۰ هزار تنی ارومیه آغاز می شود. 

الفین ایلام و اوره و آمونیاک لردگان نیز براساس برنامه امسال راه اندازی خواهند شد.با بهره برداری از طرح های این شرکت تا پایان سال ۱۴۰۰ و اوایل ۱۴۰۱ بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ظرفیت صنعت پتروشیمی افزوده می شود.