شرکت پتروشیمی فجر به شرکت فجر انرژی خلیج فارس تغییر نام داد

خورنا|باقر گل فر:نام جدید شرکت در مجمع عمومی فوق العاده ۳۱ تیر سال جاری به تصویب رسید.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل ا ر روابط عمومی،بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸، نام پتروشیمی فجر به شرکت فجر انرژی خلیج فارس تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه نیز اصلاح گردید.

گفتنی است شرکت فجر انرژی خلیج فارس،تامین یوتیلیتی (تولید و توزیع برق،بخار،تصفیه آب های صنعتی،تصفیه پساب صنعتی،تولید و توزیع اکسیژن،نتیروژن و هوای صنعتی) صنایع پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را به عهده دارد.

https://ipna.news/145017کپی شد!