آمادگی شرکت ملی گاز برای تامین خوراک فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

خورنا|باقر گل فر:مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: با توجه به وجود زیرساخت های مطلوب آمادگی برای تامین افزایش خوراک مورد نیاز پتروشیمی های منطقه ماهشهر وجود دارد.

حسن منتظرتربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره تامین خوراک بیشتر برای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اظهارکرد: در منطقه ماهشهر امکان افزایش تامین گاز وجود دارد چون ما محدودیتی از بابت تامین گاز برای پتروشیمی ها نداریم . چنانچه مطابق با طرح آمایش سرزمین پتروشیمی ها مجوز ساخت و تولیددریافت کردند شبکه تامین خوراک را فراهم خواهیم کرد .

وی تصریح کرد: خوراک گازی پتروشیمی ها در کشور بطور کامل درحال تامین است و هیچ مشکلی وجود ندارد و باید به این نکته نیز اشاره کرد که تامین خوراک منطقه مکران نیز برای شرکت ملی گاز بسیار حائز اهمیت است .

مدیرعامل شرکت ملی گاز در مورد تامین خوراک منطقه چابهار و مکران گفت: منطقه مکران بسیار حائز اهمیت است و برای کمک بیشتر به توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی منطقه ، پروژه تامین خوراک و گاز رسانی را به ۴ قسمت تقسیم کردیم به این شکل که با ۴ پیمان همزمان برای مناطق مختلف پروژه احداث خط لوله با سرعت بیشتری انجام خواهد شد .

وی افزود: این پروژه نیازمند حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه برای ایجاد خط لوله گاز رسانی ایرانشهر تا چابهار است و خوشبختانه مراحل پیمان سپاری این پروژه نیز درحال انجام است.

تربتی با بیان ابن که گاز اولیه مورد نیاز منطقه ۲۰ تا ۳۰ میلیون متر مکعب در روز پیش بینی شده است این در حالی است که این میزان برای پتروشیمی ها و صنایع وابسته آن در منطقه مکران است. اما خوراک نیروگاه چابهار و نیروگاه مکران جداگانه تامین خواهد شد.

https://ipna.news/144213کپی شد!