آغاز پروژه عارضه فرآیندهای کسب و کار در پتروشیمی بوعلی سینا

خورنا|باقر گل فر: رئیس تضمین کیفیت پتروشیمی بوعلی سینا از آغاز پروژه تضمین کبفیت فرآیندهای کسب و کار در این شرکت خبر داد.

علیرضا عباسی راد رئیس تضمین کیفیت پتروشیمی بوعلی سینا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خورنا اظهار داشت : این پروژه به منظور تعیین شدت نیاز فرآیندهای کسب و کار به بهبود و اولویت بندی بهبود آنها و همچنین تعیین موانع احتمالی موجود برای بهبود پروژه عارضه یابی فرآیندهای کسب و کار در پتروشیمی بوعلی سینا آغاز شد.

وی در ادامه گفت :این پروژه توسط شرکت تک چی با حضور آقای دکتر حسینی و خانم مهندس اکبری در این سازمان صورت پذیرفت.

عباسی راد در پایان بیان کرد: پروژه عارضه فرآیندهای کسب و کار در این شرکت با متدد طوفان فکری در سه سطح مدیران ارشد و روسا و سرپرستان میانی و کارشناسان جلساتی با حضور ۷۰ نفر از کارکنان سازمان برگزار می گردد و  اولویت بندی اهداف فرآیندی کلیدی سازمان از خروجی های این پروژه خواهد بود.

https://ipna.news/142221کپی شد!