برگزاری سیمنار پژوهشی بهبود فرآیندهای داخلی بازرگانی در پتروشیمی فجر

خورنا|باقر گل فر:سمینار پایانی پژوهش بهبود فرآیند های داخلی بازرگانی با هدف چابکسازی ، کاهش زمان عملیات تأمین کالاها و درخواست های صادر شده انجام شد.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی ؛سمینار پایانی پژوهش بهبود فرآیند های داخلی بازرگانی با هدف چابکسازی ، کاهش زمان عملیات تأمین کالاها و درخواست های صادر شده انجام شد .در این پژوهش با بررسی عوامل ایجاد وقفه و طولانی شدن زمان تأمین کالا به روش شش سیگما ، مهمترین عوامل شناسایی و پس از طرح و بحث و تبادل نظر در کار گروه  راه حل های مناسب انتخاب شد.

کاهش زمان تأمین اقلام ،افزایش رضایت درخواست کننده وکاهش هزینه های نامحسوس هزینه ها از نتایج مورد انتظار این پژوهش علمی می باشد.

گفتنی است این پژوهش از آذرماه ۱۳۹۷ توسط اداره بازرگانی آغاز شده است.

پژوهشی برای چابک سازی فرآیندهای بازرگانی

https://ipna.news/141931کپی شد!