بازنگری مدیریت ریسک های فرآیندی پتروشیمی فجر

خورنا|باقر گل فر:جلسات شناسایی و ارزیابی مجدد ریسکهای سازمانی با هدف برطرف کردن یا کاهش ریسکها به مراحل پایانی نزدیک می شود.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فجر، در ادامه ارزیابی ریسکهای  سازمانی شرکت که چند سال قبل با شناسایی  ۱۶۲۱ ریسک توسط  ۲۴ کارگروه تخصصی استخراج شده بود و از آنجایی که ریسکهای بارز و مهم نیاز به برنامه ریزی برای حذف یا کاهش دارند،برای اولویت بندی این گونه احتمال خطرها، برنامه ارزیابی و بازنگری با تیم نماینده مدیریت آغاز شده و هم اکنون به مراحل پایانی نزدیک می شود.

استخراج ریسکها از طریق جلسات خبرگی انجام می پذیرد و شدت پیامدهای آنها در پنج گروه آسیب های انسانی،محیط زیستی،سلامت شغلی،ریسک های سرمایه ای و ریسک شهرت گروه بندی می شود.

در پایان این مرحله، با اولویت بندی ،تعریف پروژه و برنامه، ریسکهای پتروشیمی فجر از بین رفته و یا کاهش می یابند.

https://ipna.news/139266کپی شد!