پتروشیمی صنعتی پویا در مسیر تکمیل زنجیره ارزش

خورنا|باقر گل فر:صنعت پتروشیمی با توجه به قابلیت های فراوان خود به عنوان صنعتی پویا و رو به رشد عاملی مهم در مسیر کاهش خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش است .

فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان این که توسعه در صنایع باید متوازن باشد و روند توسعه در صنایع پایین دستی مانند پتروشیمی وابسته به توسعه و گسترش در صنایع بالادستی است، اظهار کرد: صنعت پتروشیمی بخش جدایی ناپذیر صنعت نفت و یک حلقه از این زنجیره عظیم است، از این رو فرایند توسعه و طرح‌های توسعه ای پتروشیمی را نمی‌توان مستقل از سایر بخش‌های این صنعت به ویژه بخش‌های بالادستی بررسی کرد.

عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: شرکت‌های پتروشیمی درصد بزرگی از ارز صادراتی غیرنفتی کشور را تامین می‌کنند، جایگاه این صنعت به عنوان یک صنعت اشتغالزا در راس تحقق هدف جلوگیری از خام‌ فروشی قرار دارد و به عنوان یکی از پایه‌های اصلی حمایت از تولید داخلی محسوب می‌شود.

عضو اتاق تهران عنوان کرد: صنعت  پتروشیمی در بخش‌های مختلف و در تقویت زیرساخت‌ها موفقیت‌های خوبی کسب کرده است، این صنعت ارزش آفرین نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور داشته و این صنعت تکیه گاه مطمئنی برای اقتصاد ایران است.

مستوفی ادامه داد: توجه به صنایع تکمیلی و پایین دستی همسو با تحقق اقتصاد مقاومتی و تشویق شرکت‌های طرف قرارداد به مسئولیت پذیری در بخش پایین دستی از ضروریات تکمیل زنجیره ارزش در صنعت ارزش آفرین پتروشیمی است.

 

https://ipna.news/136670کپی شد!