پتروشیمی فجر برای هشتمین سال پیاپی از جامعه نظر سنجی کرد

خورنا|باقر گل فر:این شرکت ضمن تحلیل و بررسی نتایج ،با همکاری مسئولین مختلف داخل و خارج سازمان در جهت بهبود فعالیتها تلاش می کند.

بنابه گزارش خبرنگا رخورنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فجر: بر اساس نقشه استراتژی و همچنین مطابق با مدل تعالی سازمانی،شناخت انتظارات جامعه پیرامونی (بعنوان یکی از گروههای ذینفعان) و سنجش میزان رضایت مندی مردم از عملکردها، مورد توجه این شرکت بوده است.

بر همین پایه، بطور سالانه از نمایندگان جامعه پیرامونی سنجش رضایتمندی بعمل می آید.روش انجام کار نیز به گونه ای است که نمایندگان مردم(نهادهای عمومی،حاکمیتی، مردم نهاد و شرکتهای پتروشیمی همجوار) به گروه های عمومی،حاکمیتی-حمایتی- محیط زیستی تقسیم بندی شده و طی پرسشنامه ای تخصصی نظرات آنان درباره عملکرد پتروشیمی فجر دریافت می شود.

گزارش روابط عمومی ادامه می دهد که برای دریافت دقیق پاسخ و شناخت بهتر نظرات ذینفعان،پیش از نظرسنجی ،در یک جلسه حضوری ضمن تحویل گزارش کتبی، پیرامون عملکردهای سازمان با مخاطب گفت و شنود انجام می شود.

شایان ذکر است،بالاترین و پایین ترین امتیازهای نظرسنجی سال۹۷ بدین ترتیب آمده است:

در گروه عمومی بالاترین رضایتمندی در بخش پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قبال تماس های تلفنی و مکاتبات شرکت با سازمان بوده و پایین ترین رضایت از میزان آگاهی پرسش شونده از تصمیمات آینده و تغییرات شرکت _که موثر و مرتبط با آنهاست_ می باشد.

در گروه حاکمیتی-حمایتی بالاترین رضایت در بخش پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قبال تماس های تلفنی و مکاتبات شرکت با سازمان بوده و پایین ترین رضایتمندی از میزان آگاهی مخاطب از تصمیمات آینده و تغییرات در شرکت _که موثر و مرتبط با آنهاست_ می باشد.

در گروه محیط زیست بالاترین رضایتمندی در بخش عملکرد شرکت در رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی بوده و پایین ترین رضایت مندی مخاطبان، از استفاده بهینه شرکت از منابع طبیعی بوده است.

گفتنی است این شرکت علاوه بر نظرسنجی از نمایندگان جامعه،به منظور شناخت عمیقتر انتظارات مردم و بررسی عملکرد خود در حوزه مسئولیت های اجتماعی،پژوهش علمی رضایتمندی مردم جامعه با تمرکز بر شهرستان بندر ماهشهر  را در سال ۹۴ به انجام رسانید.

https://ipna.news/135954کپی شد!