پتروشیمی امیرکبیر موفق به کسب گواهینامه های استاندارد مدیریتی از شرکت Quality Austria شد.

خورنا|باقر گل فر:بنابه گزارش خبرنگار خورنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر، این شرکت در راستای صحه گذاری بر عملکرد فرآیندهای جاری سازمانی، امروز برنامه ممیزی خارجی خود را با حضور تیم ۵ نفره از ممیزان حوزه های مدیریت کیفیت  ISO 9001 ، مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001 ، مدیریت محیط زیست  ISO 14001 ، مدیریت انرژی ISO 50001  و مدیریت ریسک  ISO 31000برگزار کرده و در پایان موفق به کسب گواهینامه های استاندارد ایزو از شرکت Quality Austria اتریش شد.

این ممیزی در روز دوشنبه مورخ ۱۳ اسفند در سطح کلیه ادارات و واحدهای مجتمع بر اساس برنامه ریزی قبلی، انجام شد، در جلسه افتتاحیه نیز با حضور مدیران شرکت و تیم ممیزی،  ضمن تاکید بر رعایت کلیه الزامات استانداردها توسط مجموعه واحدها و ادارات و همچنین آمادگی انجام شده جهت ارائه شواهد و مستندات مربوطه ، اقدامات لازم برای انجام ممیزی صورت گرفت.
پس از حضور ممیزان در واحدها و ادارات و بررسی مستندات و شواهد مختلف، بر رعایت و برآورده سازی الزامات کلیه استانداردها تاکید شد، بر همین اساس با توجه به موفقیت شرکت در استقرار مناسب استانداردهای ایزو در مجتمع، در نهایت گواهینامه های مربوطه برای مدت ۳ سال به این شرکت اعطا شد.
 گفتنی است ؛ پتروشیمی امیرکبیر از سال ۸۴ و پس از راه اندازی واحدها، اقدام به اخذ استانداردهای مدیریتی نموده و به صورت سالانه بر اساس ممیزی های داخلی و خارجی، گواهینامه های مربوطه تمدید و به روزآوری می شود.
https://ipna.news/135545کپی شد!