گزارش تصویری همایش بزرگ پیاده روی خانواده ی کارکنان پتروشیمی اروند

خورنا|باقر گل فر:گزارش تصویری همایش بزرگ پیاده روی خانواده ی کارکنان پتروشیمی اروند