استراتژی بلند مدت هلدینگ خلیج فارس در توسعه صنعت پایین دستی پتروشیمی

خورنا|باقر گل فر:مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس گفت: علاوه بر راه اندازی پروژه های نیمه تمام با وجود داشتن طیف وسیعی از خوراک مایع و گازی در هلدینگ خلیج فارس قصد داریم صنعت پایین دستی پتروشیمی را گسترش دهیم.

ربیعی مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس در مورد برنامه‌های آتی این هلدینگ گفت: بهره برداری از طرحهای در حال ساخت اولویت اول هلدینگ است و در سال آینده از سه طرح بید بلند ، لردگان و ایلام بهره برداری خواهد شد. علاوه بر راه اندازی پروژه های نیمه تمام با وجود داشتن طیف وسیعی از خوراک مایع و گازی در هلدینگ خلیج فارس قصد داریم صنعت پایین دست پتروشیمی را گسترش دهیم.

حمایت از فعالیت بخش خصوصی درحوزه صنایع پایین دستی
ربیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر خوراک های مختلفی در هلدینگ خلیج فارس وجود دارد که بسیاری از آنها صادر می‌شود که در یک برنامه میان مدت و بلند مدت با همراهی بخش خصوصی می تواند به سمت تولید محصولات پایین دست پتروشیمی پیش برود.گفت : صنایع پایین دستی پتروشیمی واحدهای کوچکی است که بخش خصوصی می تواند به آن ورود کند همچنین با توجه به اینکه نیازمند آن نیست که در کنار آب باشد می تواند در سطح کشور گسترش یابد . بنابراین هلدینگ در استراتژی بلند مدت خود در نظر دارد تا ضمن تولید محصولات با ارزش افزوده بخش خصوصی را در مناطق مختلف کشور فعال کند.

ادامه عرضه ارز صادرات محصولات پتروشیمی درسامانه نیما 

ربیعی در مورد عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در سامانه نیما گفت: از ابتدای سال وظیفه داشتیم که ارز حاصل از صادرات را بلافاصله در سامانه نیما عرضه کنیم و این کار همچنان ادامه دارد و حتی گاهی این عرضه پایین تر از قیمت میانگین نیما هم بوده است.

https://ipna.news/134841کپی شد!