اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله فرصت اقتصادی یا تهدید زیست محیطی برای استان مازندران

کلنگ پروژه احداث پتروشیمی میانکاله در استان مازندران در اسفند سال گذشته بر زمین زده شده که این موضوع به جهت آسیب رساندن به محیط زیست منطقه با مخالفت‌هایی از سوی اهالی روبرو شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.