موارد پنج گانه برای ارتقاء آستانه تحمل

تبسم خرجی ندارد ، اما سود بسیار دارد. در بحث ها هیچ وقت طرف خود را با کلمه ” تو ” خطاب نکنید . اجازه دهید طرف شما در کمال آزادی حرف خود را بزند. عقاید طرف خود را محترم بشمارید‌. با ملایمت و نرمی سخن بگویید.

روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر