هلدینگ خلیج فارس موظف به اجرای مصوبات وزارت نفت می باشد

هلدینگ خلیج فارس موظف به اجرای دو طرح تعدیل بیش از یک مدرک تحصیلی و همچنین بخشودگی کسورات بازنشستگی ایثارگران می باشد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، هلدینگ خلیج فارس می بایست پس از ابلاغ، قوانین وزرارت نفت را اجرا کند.

دو مصوبه مهم تعدیل بیش از یک‌مدرک و همچنین بخشودگی کسورات بازنشستگی برای ایثارگران صنعت پتروشیمی بسیار حائز اهمیت می باشد که توسط هلدینگ خلیج فارس تا کنون اجرا نشده است.

هلدینگ خلیج فارس تا کنون این مصوبات را برای ایثارگران اجرا نکرده، ایثارگرانی که در دوران‌دفاع مقدس از جان خود برای حفظ نظام و خاک کشور گذشتند پ، لازم است در حمایت از معیشت آن ها تعجیل شود. پس از تصویب وزارت نفت، هلدینگ خلیج فارس موظف به اجرای این طرح های مهم می‌باشد.