واکنش توییتری یک فعال اجتماعی بندرماهشهر نسبت به اخراج مدیربومی و انتصاب مدیرغیربومی در پتروشیمی کارون

در فضای رسانه ای منطقه ای انتقادهای شدید از مدیران پتروشیمی کارون و هلدینگ خلیج فارس در جریان است