مصاحبه صفرعلی بابایی فروشانی مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با تلویزیون صنعت پتروشیمی ایران