نسخه کاغذی در بیمارستان نفت تهران حذف شد

مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت با تاکید برمقابله با کرونا، ازاجرای طرح حذف نسخ کاغذی دربیمارستان نفت تهران و درمانگاه های بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، سید مهدی هاشمی با اشاره به لزوم قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا در مراکز درمانی صنعت نفت، سیستم “paperless” ( اداره بدون کاغذ) را در دستورکار قرارداد.

وی توضیح داد: این پروژه درسه فاز حذف نسخ کاغذی، برگه های کاغذی جواب آزمایش وحذف کاغذ و کلیشه ازبخش تصویر برداری ودفترچه های درمانی تعریف شده است و پس ازاتمام دوره آموزشی وآزمایشی بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران، در دیگر مناطق بهداشت ودرمان صنعت نفت کشور، اجرا می شود.

هاشمی با بیان اینکه، مهمترین دستاورد “paperless” شدن فرآیند درمان مستقیم بیماران در مراکز درمانی نفت، تکریم مراجعین و کاهش ترددهای غیرضروری بیماران وکاهش انتقال آلودگی در بیمارستان است، گفت: با اجرای این طرح، سوابق دارویی، درمانی ،آزمایش و تصویربرداری افراد درسیستم قابل مشاهده است که موجب سرعت انجام کار درتجویز داروها، بخصوص داروهای مزمن و همچنین دستیابی به سوابق تصویربرداری است که سرعت خدمات دهی را افزایش و احتمال خطاهای پزشکی را کاهش می دهد.

مدیرعامل بهداشت ودرمان صنعت نفت افزود: در طراحی این نرم افزار، کارشناسان واحد فناوری اطلاعات حضور فعال داشتند و کاربرپسند بودن را مد نظر قراردادند.

همچنین همکاران ما درفناوری اطلاعات، توسعه وتحویل سیستم و دریافت بازخورد کاربران و آموزش پزشکان را انجام دادند وهمواره برای انجام کامل فرآیند “paperless” ارتقا سیستم را انجام می دهند.

سیستم “paperless” بخشی از اجرای پروژه پیاده‌سازی سیستم یکپارچه تولید اطلاعات لازم برای مدیریت تمامی فعالیت‌های مربوط به سلامت است که برنامه ریزی، نظارت، هماهنگی و تصمیم‌گیری را در بر می گیرد لازم به یاد آوری است با پیشرفت سریع تکنولوژی و وقوع بحران های پزشکی در جهان از جمله کرونا، این فرآیند، صورت جدیدتری به خود گرفته است که نه تنها از مقوله مدیریتی بلکه از مقوله بالینی و افزایش خدمات رسانی به بیماران نیز مورد توجه است.