نسبت به دوره مشابه گذشته؛

سود “حپترو” افزایش یافت

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۳۶۷ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۱۹۷ اعلام شده بود، از افزایش ۸۶ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۶ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.
شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در دوره یاد شده، مبلغ ۷۳ میلیارد و ۳۳۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳۶۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۸۶ درصدی برخوردار است.
یادآوری می شود “حپترو” در دوره ۶ ماهه نخست سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۱۹۷ ریال و سود خالص را ۳۹ میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریال قید کرده است.