سرپرست روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان منطقه ویژه پارس منصوب شد

طی حکمی از سوی ایرج خرمدل، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ، سعید اسدپور به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان منطقه ویژه پارس منصوب شد.
پیش از این عوض زاده عهده دار این سمت بود.

سعید اسدپور از سال ۱۳۸۲ تا کنون ساکن و شاغل در منطقه صنعتی جنوب استان بوشهر می باشد و تحصیلات وی دانش آموخته کارشناسی جامعه شناسی دانشگاه شیراز و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت میباشد

رییس روابط عمومی و تشریفات شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد در عسلویه – جانشین و سرپرست روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس- مدیر تشریفات و امور بین الملل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از سوابق سرپرست روابط عمومی منطقه ویژه پارس می باشد.