اعتراض رانندگان شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

روز گذشته رانندگان شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی نسبت به حقوق و مزایا خود اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، پس از تصویب صورتجلسه سازمان منطقه ویژه در خصوص افزایش حقوق رانندگان، شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی این افزایش حقوق را اعمال نکرده و باعث اعتراض رانندگان شده است.

تا کنون پاسخی از سوی محمدشریف شهریاری مدیرعامل شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی به رانندگان معترض و تعیین تکلیف حقوق آنان داده نشده است.

خبرگزاری ایپنا تا حصول نتیجه پیگیر این خبر خواهد بود.