انتصاب در پتروشیمی تخت جمشید

اسماعیل موسوی ترشیزی مدیرعامل پتروشیمی تخت ‌جمشید شد.

به گزارش پتروهمکار، صبح امروز اسماعیل موسوی ترشیزی به مدیر عاملی پتروشیمی تخت جمشید منصوب شد.
از سوابق سید اسماعیل موسوی ترشیزی، میتوان به مدیرعامل اسبق پتروشیمی اروند و خراسان اشاره کرد.