فیلم: افشاگری شهروند بندرماهشهری از پشت پرده تعطیلی پتروشیمی فارابی در حضور رئیس مجلس

افشاگری شهروند بندرماهشهری از پشت پرده تعطیلی پتروشیمی فارابی در حضور رئیس مجلس

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.