مدیر مالی و سرمایه گذاری پتروشیمی مروارید منصوب شد

به گزارش خبرگزاری ایپنا طاهر خانی بسمت مدیر مالی و سرمایه گذاری پتروشیمی مروارید منصوب شد