سکوت اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در خصوص قراردادهای کوتاه مدت کارگران

ایپنا- تعداد بالای کارکنان قرارداد کوتاه مدت چندماهه، نشان از عدم مدیریت و برنامه ریزی اداره کار منطقه ویژه اقتصادی دارد.

کارگرانی که قراردادشان یک تا سه ماهه تمدید می شود و هیچگونه برنامه ای برای آینده این قشر زحمت کش وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری ایپنا، در قرارداد کوتاه مدت چند ماهه، کارگران به دلیل ترس از اخراج با تمام شرایط پیمانکار مدارا می کنند. حقوق کم، عدم تخصیص مزایای قانونی و تهدید به اخراج بزرگترین دغدغه کارگرانی با این نوع قرارداد می باشد.

در اکثر پتروشیمی های منطقه کارگران زیادی با این نوع قرارداد دیده می شود. کارگرانی را می توان یافت که بیش از ۱۰ سال است که قراردادشان را سه ماه به سه ماه تمدید می کنند و از بسیاری مزایای حقوقی منع شده و جرات اعتراض ندارند.

سکوت مطلق اداره کار منطقه ویژه در راستای حمایت از قشر کارگر، عدم پیگیری حتی یک مورد از این نوع قراردادها تا کنون و قدم نهادن در مسیر رضایت پیمانکارانی که سال هاست اینگونه قراردادها را با کارگران منعقد می کنند، نشان از کم کاری و عدم تسلط اداره کار منطقه ویژه نسبت به شرایط و قراردادهای موجود است.