سوءاستفاده پتروشیمی آبادان از نیروهای تحصیلکرده تحت عنوان کارگر ساده!

ایپنا- پتروشیمی آبادان نیروهای متخصص و تحصیلکرده را استخدام و با عنوان کارگر ساده حقوق می دهد.

به گزارش خبرگزاری ایپنا، نیروهای زیادی در پتروشیمی آبادان و شرکت پیمانکاری پتروگام اطلس اروند با مدرک کارشناسی استخدام ولی به عنوان کارگر ساده حقوق حداقلی دریافت می کنند.

این نیروها که تعدادشان کم نیست و در واحدهای گوناگون این‌ پتروشیمی مشغول فعالیت هستند از ترس اخراج از سوی پیمانکار دست به اعتراض نمی زنند.

تعدادی از این‌ نیروها بصورت قرارداد چندماهه در حال فعالیت هستند و پیمانکار با همین اهرم فشار حقوق حداقلی به نیروهای تحصیکرده تحمیل کند.

بر اساس گزارش های دریافتی، مدیران ارشد پتروشیمی آبادان نسبت به این اتفاقات سکوت اختیار کرده و هیچ واکنشی نشان نداده اند تا شرکت پیمانکاری تامین نیروی این پتروشیمی رفتار تبعیض گونه خود با کارکنان این مجموعه را انجام دهد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • مگر فقط پتروشیمی آبادان است که این کار را کرده در کل کشور و خصوصا در سطح استان و شهرستان و در اکثر ادارات و سازمانها و شرکتها این ظلم را در حق نیروهای جوان و تحصیلکرده را دارند انجام میدهند و همه مدیران هم اطلاع کامل از این موضوع دارند و به نحوی با پیمانکاران شریک هستند و نیروها هم از ترس اخراج و بیکار شدن مجبورند که این ظلم و اجحاف را در حق خود بپذیرند و اعتراضی نکنند و اگر اعتراضی هم داشته باشند کو گوش شنوا و کو پشتیبان که بخواهد حقشان را بگیرند