بازدید تیم ایمنی بیمار بیمارستان صنعت نفت خارک از بخش های مختلف درمانی

محسن لشکری رئیس بیمارستان صنعت نفت خارگ به همراه تیم ایمنی بیمار این بیمارستان از بخش های مختلف بیمارستان بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛محسن لشکری رئیس بیمارستان صنعت نفت خارگ به همراه تیم ایمنی بیمار این بیمارستان از بخش های مختلف بیمارستان بازدید کردند.

با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته برای بازدید تیم ایمنی بیمار از بخش های مختلف بیمارستان و در ادامه بازدید های قبلی ،لشکری و تیم مدیریت پرستاری و ایمنی با حضور در بخش های درمانی این بیمارستان سنجه ها و استانداردهای الزامی در خصوص ایمنی بیمار و نحوه درمان بیماران را مورد ارزیابی قرار دادند.

در این بازدید کمبود ها و نواقصات موجود جهت طرح در کمیته اجرایی و بهبود کیفیت بیمارستان جهت ارائه راهکار ثبت گردید.