تاثیر کرونا بر صادرات پتروشیمی ایران

صادراتپتروشیمیایرانازنظروزنیکاهشنداشتهوشیوعکروناباعثکاهشقیمتنفتوکاهشارزشصادراتمحصولاتپتروشیمیشدهاست

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،احمدمهدویابهریدبیرکلانجمنصنفیکارفرماییپتروشیمیبابیاناینکهدرحالحاضرصنعتپتروشیمیرونقدارد،ادامهداد: شرایطفعلیزمینهرابرایرونقبیشترصنعتپتروشیمیفراهممی‌کند

ویبااشارهبهاینکهصنعتپتروشیمیهیچگاهازرونقنمی‌افتد،افزود: صادراتمحصولاتپتروشیمیادامهداردوازنظروزنیکاهشیدرصادراتنداشته‌ایم

مهدویابهریبهشیوعکروناومشکلاتیکهدراقتصادایجادکردهاشارهکردوگفت: تاثیرمنفیکرونابراقتصادهمچنانادامهداردوازهمینرونمی‌تواندرموردحجموارزشصادراتدرسال۹۹پیش‌بینیدقیقیانجامداد

تامین سرمایهپتروشیمی‌هاباعرضهسهامدربورس

بهگفتهدبیرکلانجمنصنفیکارفرماییپتروشیمی،ازسویدیگرهمهمحصولاتوابستهبهنفتبهدلیلکاهششدیدقیمتطلایسیاه،درکلدرجهانباافتقیمتمواجهبوده‌اند

ویتاکیدکرد: قیمتنفتبرایاولینباروبعداز۹۰سالمنفیشدکهاینموضوعبرقیمت‌هادربازارپتروشیمینیزسایهانداختهاست.

مهدویابهریادامهداد:بههمیندلیل،کاهشارزشصادراتدرمحصولاتپتروشیمیداشتیموبنابراینعرضهارزدرسامانهنیماازسویپتروشیمی‌هانیزکاهشخواهدداشت

ویبااشارهبهاینکهسهامهرتولیدیکهصادراتمحورباشد،مرغوباست،گفت: ازهمینروتمایلمردمبهخریدسهامشرکت‌هایصادراتمحوراستکهدرراسآنشرکت‌هایپتروشیمیقراردارند

دبیرکلانجمنصنفیکارفرماییپتروشیمیتاکیدکرد: اینموضوعباعثمیشودتاتامینسرمایهبرایپتروشمی‌هاآسان‌ترشدهونقدینگیبیشتریبرایتکمیلپروژه‌هایدرحالساختفراهمشود

ویافزود: اینموضوعظرفیتتولیدرابالامیبردودربلندمدت،‌ظرفیتصادراتیافزایشپیدامی‌کند.