استقرار نظام کنترل و تضمین کیفیت در مجتمع پتروشیمی شیراز

در تاریخ ۲۹اردیبهشت۱۳۹۹ و در راستای برنامه استقرار نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای شیمیایی یارانه ای، همکاران فنی به مجتمع پتروشیمی شیراز مراجعه کردند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ در تاریخ ۲۹اردیبهشت۱۳۹۹ و در راستای برنامه استقرار نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای شیمیایی یارانه ای، همکاران فنی به مجتمع پتروشیمی شیراز مراجعه و ضمن بازدید از خط تولید کود اوره گرانوله و برداشت نمونه به منظور ارسال به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی در جهت بررسی کیفیت، نسبت به تنظیم صورتجلسه و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام گردید.