اقدام پتروشیمی ها بر خلاف دستورالعمل ستاد مقابله با ویروس کرونا

در این زمان حساس با توجه به نظر استاندار خوزستان و ستاد مقابله با ویروس کرونا در بندر ماهشهر حضور کارکنان غیرعملیاتی پتروشیمی ها تا تاریخ معین ممنوع می باشد.

این در حالی است که اکثر پتروشیمی ها با توجه به این دستورالعمل، کارکنان خود را اجبار به حضور در منطقه ویژه می کنند.

جالب تر آنکه با توجه به دستور تعطیلی، حداقل انتظار کارکنانی که به اجبار حضور یافته اند احتساب اضافه کار می باشد، که مسئولین پتروشیمی ها با این درخواست نیز مخالفت کرده اند.

رفتار دور از دستورالعمل بهداشتی و مصوب ستاد مقابله با ویروس کرونا باعث نارضایتی کارکنان و خانواده هایشان از این تصمیمات سلیقه ای شده است.