پیگیری مستمر طرح های زیر ساخت در عسلویه و ماهشهر

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: اجرای پروژه های زیرساخت در مناطق ویژه عسلویه و ماهشهر برای تسهیل سرمایه گذاری با جدیت در حال پیگیری است.

علی محمد بساق زاده با بیان این که توسعه صنعت پتروشیمی درمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی(ماهشهر) و نیز منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) با توجه به هدف گذاری های  صورت گرفته در حال انجام است گفت: اجرای پروژه های زیرساخت همزمان با ساخت طرح های جدید در حال  تحقق  است و امیدواریم با همکاری متولیان امر روند ایجاد زیر ساخت ها شتاب بگیرد.

وی افزود: نظارت، راهبری و تکمیل طراحی مهندسی خطوط خوراک ، محصول و فلر در ناحیه آفسایت متعلق به طرح های فاز ۲ عسلویه از سوی مدیریت طرح ها با توجه به تولیدی شدن بعضی از طرح های جدید در حال انجام است.

بساق زاده برگزاری جلسات تخصصی و بررسی راهکار و ایجاد هماهنگی بین طرح ها شامل خوراک ، یوتیلیتی و محصول را یکی دیگر از فعالیت های مهم معرفی کرد و گفت: جلسه های  تحویل وتحول طرح ها از فاز اجرایی به بهره برداری مطابق دستورالعمل شرکت ملی صنایع پتروشیمی(H.O.S) بطور منظم برگزار می شود.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد:  نظارت و پایش مجوز های سرمایه گذاری و همکاری با مدیریت سرمایه گذاری جهت صدور و تمدید موافقت اصولی طرح ها (بررسی آخرین وضعیت طرح و تعیین تعهدات مجریان طرح برای دوره زمانی بعد) با پیگیری های مستمر در حال انجام است.

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بررسی و اختصاص زمین به طرح های متقاضی در عسلویه و ماهشهراشاره و تصریح کرد: توسعه این مناطق با توجه به جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی ایران نیازمند مکان یابی و وجود زیر ساخت های مناطق جدید بود که با نظارت دقیق و مستمر انجام شده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اکنون بسیاری از طرح ها جانمایی شده و ساخت طرح ها آغاز شده است.