گزارش تصویری حضور فعال هلدینگ خلیج فارس در نمایشگاه نفت سوریه SyrPetro

خورنا|باقرگل فر:گزارش تصویری حضور فعال هلدینگ خلیج فارس در نمایشگاه نفت (SyrPetro) در کشور سوریه