فیلم/طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی و پیمانکاری قطعاً رای می آورد
1888
خورنا|باقر گل فر: طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی و پیمانکاری قطعاً رای می آورد. بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی ؛ سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: تمامی نیروهای پیمانکاری در شرکت های زیر مجموعه وزرات نفت شامل این طرح می شوند و نیروهایی که زیر ۱۰ سال سابقه مستقیم با یک شرکت سابقه دارند با آزمون استخدام می شوند ولی نیروهای بالای ۱۰ سال سابقه مستقیم بدون آزمون استخدام می شوند.

خورنا|باقر گل فر: طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی و پیمانکاری قطعاً رای می آورد.

بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی ؛ سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: تمامی نیروهای پیمانکاری در شرکت های زیر مجموعه وزرات نفت شامل این طرح می شوند و نیروهایی که زیر ۱۰ سال سابقه مستقیم با یک شرکت سابقه دارند با آزمون استخدام می شوند ولی نیروهای بالای ۱۰ سال سابقه مستقیم بدون آزمون استخدام می شوند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.