کاشت نهال و درخت خوراک خبرخوان خوراک اتم

پتروشیمی فن آوران در ادامه عمل به مسئولیت های زیست محیطی خود میتنی بر اصول توسعه پایدار همچون سال های گذشته این بار و با هدف توسعه و بهبود شرایط زیست بوم خوریات اقدام به اهداء 10 هزار اصله نهال مانگرو و انتقال آنها به سواحل خوریات ماهشهر به منظور کشت و توسعه پوشش گیاهی حرا در این نواحی نموده است.