پژوهشکده پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

رئیس دانشگاه ایلام با بیان اینکه احداث واحد بیتومین در این دانشگاه و اخذ مجوز ایجاد پژوهشکده پتروشیمی در حال انجام است، گفت: در صورت توافق و امضای تفاهم نامه بین وزارتخانه های نفت و علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه ایلام نیز به جمع دانشگاه های پژوهشگر حوزه نفت اضافه خواهد شد.