پتروشیمی کازرون خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل، نایب رییس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره در پتروشیمی کازرون تغییر کردند. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ محمدرضا نصرتی به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره و محمدرضا راضی به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین اسماعیل…