پایتخت انرژی ایران خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد با تاکید بر اینکه بسیاری از نیازهای کارکنان صنعت پتروشیمی و خانواده‌های آنها نها و مردم پایتخت انرژی ایران تامین نشده است، گفت: چالش اصلی ما این است که زیرساخت‌های عسلویه متناسب با نیازها و به شکل متوازن نیست.