وضعیت فروش و صادرات خوراک خبرخوان خوراک اتم

فروش پتروشیمی جم با بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان در شش ماه نخست ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد رشد کرد. فروش داخلی نیز بیش از ۱۵ درصد و فروش صادراتی ۸ درصد رشد کرده است. هزینه یوتیلیتی نیز معادل ۱۲۲۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم ۴۱۰ میلیارد تومان مدت مشابه سال قبل سه برابر شده و ۲۰۰ درصد رشد کرده است.