وضعیت صادرات خوراک خبرخوان خوراک اتم

سال ۹۸ گام دوم «پتروشیمی کرمانشاه» در مسیر رشد بود و بهبود وضعیت صادرات نقطه اتکای این شرکت برای درآمدهای بیشتر است. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شرکت «صنایع پتروشیمی کرمانشاه» برای هر سهم در سال ۹۸ موفق به تحقق ۱۹۵۳…