واحدهای پلیمری و پتروشیمیایی خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد: دولت از ایجاد واحدهای پلیمری و پتروشیمیایی کوچک در تمامی شهرها و استان های کشور در جهت ایجاد ارزش افزوده، رونق تولید و نیز اشتغال آفرینی حمایت می کند.