همکاری پتروشیمی ها خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی ادامه داد: نکته مهم‌تر آن است که دستاورد اصلی این قرارداد، احیای روابط ایران و ترکمنستان بعد از پنج سال قطع روابط بود و منافع اقتصادی و تجاری آن تنها به این قرارداد منجر نمی‌شود. حال در گام‌های بعدی این مسیر ایجاد شده است که روابط و همکاری‌ها تقویت نیز بشود.