هلدینگ‌های پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون وزیر نفت از تامین منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های عمرانی در برنامه هفتم توسعه خبر داد و اعلام کرد: یکی از برنامه‌های مهم دولت، تامین منابع ریالی مورد نیاز از طریق ابزارهای بازار سرمایه است.