مدیرعامل خوراک خبرخوان خوراک اتم

محمود فخرایی که پیش از این سرپرست پتروشیمی فارابی بود به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ با حکم مدیر عامل پتروشیمی فن آوران به عنوان سهامدار مدیریتی شرکت پتروشیمی فارابی از شرکت های تابعه هلدینگ نفت…
مدیرعامل، نایب رییس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره در پتروشیمی کازرون تغییر کردند. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ محمدرضا نصرتی به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره و محمدرضا راضی به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین اسماعیل…