محصول نهایی پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

عضو هییت رییسه کمیسیون انرژی گفت: اگر محصول نهایی پتروشیمی بصورت آزاد فروخته می‌شد طبیعی بود که مواد اولیه‌اش نیز به قیمت آزاد تهیه شود که در شرایط فعلی چنین نیست.