محصولات پایین دستی خوراک خبرخوان خوراک اتم

به اعتقاد کارشناسان، اگرچه دولت قصد دارد تا با کاهش نرخ پایه محصولات پتروشیمی و پلیمری، گامی به سوی تثبیت قیمت ها در محصولات پایین دستی و همچنین کنترل تورم بردارد، اما به نظر می رسد با ساز و کار فعلی بورس کالا شاهد چنین اتفاقی نباشیم.