محصولات شیمیایی خوراک خبرخوان خوراک اتم

هیجان خرید محصولات پلیمری در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران طی سومین هفته مرداد فروکش کرد. چالش تامین برق صنایع تکمیلی، عقبگرد نرخ ارز در بازار آزاد و عدم‌تغییر نرخ ارز معیار در تعیین قیمت‌های ‌‌‌پایه مهم‌ترین دلایل خداحافظی رینگ پلیمری با رونق بودند. در این شرایط، رینگ محصولات شیمیایی با رونقی دوچندان مواجه شد. البته مهم‌ترین عامل این رونق، تعویق عرضه‌‌‌های پیشین و انتقال آن به هفته جاری بود.
قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمیایی روز گذشته اعلام شد و اگرچه بسیاری از گریدها رشد نرخ داشتند، ولی جریان عمومی نرخ از کاهش محدود قیمت‌های پایه به‌صورت نسبی حکایت دارد که البته از اهمیت بالایی برخوردار نبود. به گزارش…