محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی خوراک خبرخوان خوراک اتم

با همت مدیران و کارکنان خبره و متعهد و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان داخلی، مجتمع پتروشیمی بندرامام امسال موفق به تولید نزدیک به چهار میلیون تن انواع محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی شد؛ آماری که رکورد جدید تولیدی در مقایسه با چهار سال گذشته محسوب می شود.