مجوز پتروشیمی‌های متانولی یا اوره سازی خوراک خبرخوان خوراک اتم