متخلفان خوراک خبرخوان خوراک اتم

رییس سازمان بورس درباره متخلفان افشای اطلاعات نرخ خوراک پتروشیمی اظهار داشت: متخلفان را شناسایی کرده‌ایم اما اعلام آنها براساس قانون و ماده 36 بعد از قطعی شدن پرونده تخلفاتی اعلام و پرونده کیفری آنها تشکیل می‌شود.