فضای سبز در صنعت پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

صنعت پتروشیمی ایران تاکنون 2885 هکتار فضای سبز در سراسر کشور ایجاد کرده است و براساس الزام های موجود ، نیاز به ایجاد فضای سبز ،حداقل 10 درصد از فضای تحت مالکیت هر شرکت است اما این رقم در صنعت پتروشیمی به حدود 55 درصد رسیده است .